Hessisches Landesarchiv

הודעה משפטית

רשימת הפרקים


רשימת האוספים הכתובים בתוכנית 'זיכרון עולם'


מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ


ההתמודדות הפלילית עם פשעי הנאצים לפני משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט


התובע הכללי פריץ באואר


משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט


אוסף הרשומות והמסמכים לעניין משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט

אתם נמצאים כאן:עמוד הבית > הודעה משפטית


מדינת המחוז הֶסֶן
ארכיון מדינת המחוז הֶסֶן
פרידריכספלאץ 15
מרבורג 35037, גרמניה

טלפון: 0 50 92 6421 (0) 49+
פקס: 25 11 16 6421 (0) 49+
דואר אלקטרוני: Poststelle@hla.hessen.de
אינטרנט: www.landesarchiv.hessen.de

האחראי לתוכן:
פרופ' דר' אנדריאס הדוויג
מנכ"ל הארכיון
מנהל ארכיון המחוז הֶסֶן

ניהול מערכת:
דר' יוהאן ציליין
דואר אלקטרוני: johann.zilien@hhstaw.hessen.de

עיצוב, קונספט והפקה:
נינה פאבּר דיזיין, ויסבאדן

מתרגמים:
דר' אוריאל אדיב (עברית)
ברברה מילר-גרנט (אנגלית)
מוניק קאטש (צרפתית)
סאבינה אלברכט ורוסיו פוזה גודס (ספרדית)

זכויות יוצרים:
עיצובו של אתר זה ותוכנו מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים. הדבר חל בפרט על טקסטים, תמונות, גרפיקה, קובצי שמע, וידאו או אנימציה, כולל אופן פריסתם על דפי האתר. אין לבצע בהם שינויים כלשהם.
העתקה או שימוש בתכניו של אתר זה בפרסומים אלקטרוניים או מודפסים ואחרים או בהפצתם (לרבות באינטרנט) מותרים רק לאחר קבלת הסכמה מראש של המערכת.

זכויות של צדדים שלישיים:
תמונות, גרפיקות, טקסטים, מותגים או עבודות ושירותים אחרים עשויים להיות כפופים לזכויות מלאות או חלקיות של צדדים שלישיים.

כתב ויתור:
המידע באתר זה נבדק בצורה נאותה בנסיבות העניין לגבי תוכנו, מקורו ואמינותו. לא ניתנת אחריות על שלמותו, אמיתותו או על עכשוויותו ועל זמינותו בכל עת נתונה. במידה שהדבר מותר על פי דין, לא חלה אחריות על אובדן או נזק הנובעים משימוש או מאי-שימוש במידע המוצע באתר זה, באחזור או בהורדה של נתונים הימנו או בהתקנה או בשימוש בתוכנה שהורדה.

אחריות לקישורים ולהפניות:
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שלמדינת המחוז הֶסֶן אין השפעה כלשהי על תכניהם. קישורים אלה רק מציעים גישה לשימוש בתכנים חיצוניים בכפוף לסעיף 8 בחוק הטלמדיה הגרמני.
עם הקמת הקישור לאתר אינטרנט אחר בפעם הראשונה, הנהלת המערכת בדקה את התכנים החיצוניים כדי לוודא אם עשיית שימוש בם עשויה להקים אחריות כלשהי על פי חוק אזרחי או פלילי. ברגע שייוודע כי אתר אינטרנט מסוים אליו סופק הקישור מקים אחריות כלשהי על פי חוק אזרחי או פלילי, יימחק קישור זה לאלתר במידה שהדבר אפשרי וסביר מבחינה טכנית.

החוק התקף:
אתר זה כפוף לחוקי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה.