Hessisches Landesarchivרשימת האוספים הכתובים בתוכנית 'זיכרון עולם'

מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ

ההתמודדות הפלילית עם פשעי הנאצים לפני משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט

התובע הכללי פריץ באואר

משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט

אוסף הרשומות והמסמכים לעניין משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט

הודעה משפטית

משפט אושוויץ הראשון בפרנקפורט בתוכנית 'זיכרון עולם' של אונסק"ו